Waadi: wat is het en voor wie is het van toepassing? | Arsenaal Flex Professionals

Waadi: wat is het en voor wie is het van toepassing?

10 september 2018

Waadi

De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs – afgekort en beter bekend als de Waadi – is een wet welke afkomstig is van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In dit blog gaan wij in op wat de Waadi is en voor wie deze van toepassing is. Ook lees je hier hoe en waar je eenvoudig kunt controleren of een bedrijf voldoet aan deze wet.

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Wat houdt de Waadi in?

De Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs, legt de regels van bemiddeling van arbeid door intermediairs vast. Zo wordt er o.a. in de wet bepaald dat uitgeleend personeel het recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als het ‘eigen’ personeel van de opdrachtgever. De Waadi maakt een onderscheid tussen bemiddeling van arbeid en het ter beschikking stellen van arbeid. Controle op de naleving van deze wet wordt uitgevoerd door de arbeidsinspectie. De overheid heeft de Waadi in 1998 in het leven geroepen (en in 2012 op een aantal punten gewijzigd) om malafide uitzendbureaus aan te pakken en om uitbuiting van flexwerkers tegen te gaan.

Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt binnen de wet als volgt gedefinieerd: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.

Hieronder noemen wij een aantal belangrijke bepalingen van de Waadi. De volledige wet lees hier.

  • Registratieplicht (artikel 7a); het is een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten ter beschikking te stellen anders dan door middel van een onderneming of rechtspersoon die in het handelsregister is ingeschreven;
  • Een gelijke behandeling (artikel 8): de arbeidskracht heeft recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt;
  • Verbod op het vragen van een tegenprestatie van de arbeidskracht (artikel 9): Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt voor de terbeschikkingstelling geen tegenprestatie bedongen van de arbeidskracht, die ter beschikking wordt gesteld;
  • Belemmeringsverbod (artikel 9a): degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Voor wie is de Waadi van toepassing?

Zoals hierboven al genoemd geldt de Waadi voor iedere onderneming/rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Voor deze ondernemingen is registratie in het handelsregister verplicht. Denk hierbij aan bedrijven als uitzendbureaus, detacheerders en payroll bedrijven. Een minder voor de hand liggend voorbeeld waarin Waadi registratie verplicht is zijn bedrijven die medewerkers in loondienst hebben en deze om welke reden dan ook bij een derde partij onderbrengen om werkzaamheden te verrichten – ook als dit geen onderdeel van de reguliere bedrijfsactiviteiten is. Wanneer er sprake is van intra concern uitlening (tussen moeder en dochter vennootschap van dezelfde ondernemer) is er geen registratie verplichting.
Het niet naleven van deze wet kan leiden tot hoge boetes. Boetes van € 8.000,- per werknemer zijn geen uitzondering.

Ook van belang voor de inlener!

Met de komst van de Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs is het voor de inlener verboden om arbeid te laten verrichten door arbeidskrachten die afkomstig zijn van een onderneming die niet als uitzendbureau is geregistreerd of waarvan niet in de Kamer van Koophandel is opgenomen dat zij zich (mede) bezighoudt met de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Indien personeel wordt ingehuurd van een niet geregistreerde partij loopt de inlener een risico op boetes.

De Kamer van Koophandel heeft haar Waadi register opengesteld. Loop dus geen onnodige financiële risico’s en controleer of het uitzendbureau of payrollbedrijf waar je zaken mee doet beschikt over een Waadi registratie. De check duurt slechts een seconde en kan je hier uitvoeren.

Waadi Check Arsenaal

Wil je meer te weten komen over de Waadi? Bel ons op 023 – 53 10 394 of klik op de onderstaande button.

Neem vrijblijvend contact op

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]

Anderen lazen ook:

Wat is payroll?

Vier gouden tips voor kiezen van een payroll bedrijf